07137242217
info@plasmain.ir

علوم پایه

18 دوره

آناتومی سر و گردن

در علوم پایه
4.96
4:15 ساعت
7/08/2022
138000تومان

آناتومی مغز و سیستم عصبی

در علوم پایه
5.00
6:05 ساعت
6/08/2022
151200تومان 189000تومان

افتالمولوژی

در علوم پایه
4.96
1:15 ساعت
6/08/2022
38000تومان

بخش هماتولوژی

در علوم پایه
4.89
3:08 ساعت
5/08/2022
89000تومان

نوع

موضوعات بخش علوم‌پایه

زبان

گزینه‌های بیشتر