آخرین فرصت
توقف فروش همیشگی محصولات تیم لکچریو در ساعات آینده
بزن بریم
07137242217
hello@plasmain.ir

اسموزیس

12 دوره ها
دوره
دوره ژنتیک(اسموزیس)

دوره ژنتیک(اسموزیس)

در اسموزیس
4.00
3:10 ساعت
29 شهریور 1401
130,000 تومان
دوره
دوره میکروبیولوژی(اسموزیس)

دوره میکروبیولوژی(اسموزیس)

در اسموزیس
4.38
5:40 ساعت
29 شهریور 1401
189,000 تومان
دوره
دوره دستگاه‌تولیدمثل(اسموزیس)

دوره دستگاه‌تولیدمثل(اسموزیس)

در اسموزیس
4.75
2:55 ساعت
28 شهریور 1401
130,000 تومان
دوره
دوره بیوشیمی و متابولیسم(اسموزیس)

دوره بیوشیمی و متابولیسم(اسموزیس)

در اسموزیس
3.83
2:50 ساعت
28 شهریور 1401
130,000 تومان
دوره
دوره جنین شناسی(اسموزیس)

دوره جنین شناسی(اسموزیس)

در اسموزیس
3.20
2:45 ساعت
28 شهریور 1401
رایگان
دوره
دوره ایمنی شناسی(اسموزیس)

دوره ایمنی شناسی(اسموزیس)

در اسموزیس
4.25
7:25 ساعت
27 شهریور 1401
199,000 تومان

نوع

گزینه های بیشتر

توقف فروش همیشگی لکچریو

توقف فروش همیشگی لکچریو

درحال انتقال محصولات لکچریو به استودیو داخلی هستیم و این آخرین فرصت خرید همیشگی می باشد.