آخرین فرصت
توقف فروش همیشگی محصولات تیم لکچریو در ساعات آینده
بزن بریم
07137242217
hello@plasmain.ir

فیزیوپاتولوژی

8 دوره ها
دوره
دوره پاتوفیزیولوژی قلب(لکچریو)

دوره پاتوفیزیولوژی قلب(لکچریو)

در فیزیوپاتولوژی
4.75
7:20 ساعت
10 بهمن 1401
230,000 تومان
دوره
دوره پاتوفیزیولوژی تنفس(لکچریو)

دوره پاتوفیزیولوژی تنفس(لکچریو)

در فیزیوپاتولوژی
4.92
5:26 ساعت
1 شهریور 1401
190,000 تومان
دوره
دوره پاتوفیزیولوژی گوارش(لکچریو)

دوره پاتوفیزیولوژی گوارش(لکچریو)

در فیزیوپاتولوژی
4.86
8:21 ساعت
26 مرداد 1401
240,000 تومان
دوره
دوره پاتولوژی چشم(لکچریو)

دوره پاتولوژی چشم(لکچریو)

در فیزیوپاتولوژی
4.92
4:11 ساعت
26 مرداد 1401
140,000 تومان

نوع

موضوعات بخش فیزیوپاتولوژی

زبان

گزینه های بیشتر

توقف فروش همیشگی لکچریو

توقف فروش همیشگی لکچریو

درحال انتقال محصولات لکچریو به استودیو داخلی هستیم و این آخرین فرصت خرید همیشگی می باشد.